cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

LessonPlan

    No tags

შიდა და გარე მიგრაცია

by nonagiorgberide — last modified 2012-12-11 11:43 Share
History
6th grade

 

მასწავლებელი

ნონა გიორგბერიძე

სწავლის საფეხური

მე-5-თე კლასი  1-ლი საფეხური,

გაკვეთილის თემა

რატომ გადაადგილდება მოსახლეობა.

მოსწავლეთა რაოდენობა

2 მოსწავლე,

განსაკუთრებული მოდგომის მქონე მოსწვლე არ მყავს.

მეთოდი

1)გონებრივი იერიში

2)ვენის დიაგრამა

3)დროის დიაგრამა

მიზანი

1)გაეცნოს მოსახლეობის მექანიკური მოზრაობის გავრცელებულ ფორმას-მის მიგრაციას,მის მიზეზებსა და მიმართულებებს.

2)გამოტქვას საკუთარი მოსაზრება მიგრაციის შესაძლო მიზეზებზე

3)რუკაზე მონახოს ის ადგილები,სადაც მოხდა მოსახლეობის გადაადგილება და ახსნას მიძეზები.

4)გაერკვეს შიდა და გარე მიგრაციის მიზეზებს და შეაფასოს ის თავისი სიტყვებით.

მისაღწევი სედეგები

1.მისწავლემ უნდა ახსნას რატომ იყო და არის დედაქალაქი (თბილისი)ჩვენი ქვეყნის დანარჩენი მოსახლეობისთვის მიმზიდველი?

2მაგალიტებით უნდა დაასაბუთოს,რომ მიგრაცია ყველა ქვეყნისთვის მეტ-ნაკლებად დამახასიათებელი მოვლენა.

3.გამოხატოს საკუთარი აზრი მოსახლეობის მოძრაობის  ფორმაზე და ახსნას რატომ ფიქრობს ასე?

$.დაადგინოს შიდა და გარე მიგრაციის მოვლენები საქართველოსი.

5.შეავსოს დიაგრამა

აქტივბა 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

საშინაო დავალების პრეზენტაცია

კითხვა-პასუხი

1.რა განაპირობებს მოსახლეობის რიცხოვნობის  გაზრდას,ან შემცირებას

2.მე-XII საუკუნეში საქართველოში მოსახლეობა 5-უთ მილიონს არწეცდა,დაახლოებით რამდენია ახლა.გაიზარდა თუ შემცირდა, რა არის ამის მიზეზი?

3.რა შემთხვევაშია ნამატი დადებითი და რაშემთხევაში უარყოფითი?მაგალიტი დამისაბუთე ჩვენი სოფლის შემთხვევაში

4.XXI ს.დასაწყისში ბუნებრივი ნამატი რეგიონებში შემცირდა თუ გაიზარდა

5.თქვენი აზრით რა არის მიკვდავობის გამომწვევი მიზეზები.იმსჯელე ჩვენი სოფლის შემთხვევაში და ახსენი. ეს მიზეზი იქნებ ყველა რეგიონშია

აქტივობა 2.

გონებაში აღიდგინეთ.წინა თავში ნასწავლიდან XX და XXI საუკუნეებში საქართველოს რიცხოვნობის  დინამიკა .

აქტივობა 3.

ახალი მასალა 7წუთი

1.ვხსნი -რა არისმიგრაცია

2.ვავალებ მისი იჯახის ან ნატესავის მაგალითზე თუ იცის მიგრაციის რომელიმე ფორმა და თუ იცის რა იყო მიზეზი?

3.ვესაუბრები მიგრაციის ორ მიმართულებაზე და ვეკითხები,ჩვენი სოფლიდან წასულ ადამიანზე(რომელიც მან დაასახელა) შიგა მიგრაცია მიგაჩნია თუ გარე მიგრაციით და რატომ?

4.შენი აზრით რა არის შიგა და გარე მიგრაციის გამომწვევი მიზეზები?

აქტივობა 4.

ტექსტის გაზიარება   12 წუთი

გადაშალეთ წიგნი  49-ე გვერდზე,ნახეთ ნაწყვეტები,როგორი მიგრაციის ფორმაზეა საუბარი და თითოეული ნაწყვეტებისთვის ჩამოთვლილიდან ამოარჩიე მიგრაციის მიზეზები და ჩაინიშნეთ რვეულში

ვსვამ კითხვებს

1)რა ყოფილა მოსახლეობის გადადგილების მიზეზი?

2)გადაადგილების რა ფორმები ვნახეთ ნაწყვეტებში?ხომ ვერ დაამატებენ სხვა ფორმას?

3)მიგრაციის პროცესებს საქართველოს იცნობს,დამისახელეთ მაგალითები და მიჩვენეთ საქართველოს რუკაზე.

4)ნახეთ წიგნის 48-ე გვერდი,დააკვირდით სქემის სურათს,დანომრე სურათები და რვეულში მიუთითე თითოეულ შემთხვევაში რა არის მიგრაციის მიზეზი?

აქტივობა 5.

მიცემულ დავალებებზე გაცემულ პასუხებს თავისებურად ხსნიან მოსწავლეები.ვაფასებ თითოეულის ნაშრომს და ვასკვნი რომ მოსწავლეებმა სწორედ აღიქვეს თემა.ვაფასებ მოსწავლეებს (10 ქულით)

აქტივობა 6.

საშინაო დავალება (3წუთი)

1.მიგრაცია, მისი მიზეზები და მიმართულებებზე მსჯელობა.

 

სასწავლო გეგმა და

ტექნიკური რესურსები

წიგნი-ჩვენი საქართველო.

რუკა,დიაგრამა.

შეფასების კრიტერიუმი

დაბალი 1-4

საშულო 5 –7

კარგი 8–9 

ძალიან კარგი 10

ჩართულობა

იშვიათად ერთვება საგაკვეთილო პროცესში

ერთვება საგაკვეთილო პროცესში,მაგრამ სისტემური ხასიათი არ აქვს

პერიოდულად ერთვება საგაკვეთილო პროცესში

აქტიურია და აკონკრეტებს დეტალებს.

   მსჯელობა,      დასაბუთება

ხვდება რა არის მიგრაცია

ნაწილობრივ აყალიბებს მიგრაიციის მიზეზებს

იცის გარე და შიდა მიგრაცია და შეუძლია აზეის ჩამოყალიბება

კარგად ერკვევა შიდა და გარე მიგრაციაში და ძირეულად აყალიბებს აზრს ამ საკტ

გაკვეთილის შედეგი

აყალიბებს ვარაუდს მაგრამ ნახევრად

ხვდება და ანსხვავებს შიდა და გარე მიგრაციას,მაგრამ აზრს ვერ ამთავრებს

შეულძლია შიდა და გარე მიგრაციის გამომწვევ მიზეზებზე საუბარი

დაწვრილებით შეუძლია გადმოცეს შიდა და გარე მიგრაციის თანმდევ მიზეზებზე საუბარი .