LeMill
Edit, tips for use and more...
LessonPlan

Adjective

by ama86 — last modified 2013-05-23 17:41
Foreign languages
10th grade

 1    Դասի թեման

Adjectives-comparative and superlative degrees

(Regular and irregular adjecties)

 2 Դասարան

X դասարան

 3 Առարկան

Անգլերեն

4 Աշակերտների քանակը

9

 5 ՈՒսուցիչ

Ամալյա Իգիդբաշյան

6 Դասի տևողություն

45 րոպե

7 Դասի  նպատակը

Բացատրել ածականի համեմատական և գերադրական  աստիճանները

ամպայման սովորել ածականի անկանոն ձևերը

 գրել վարժություններ ածականի վերաբերյալ

8 Ստանդարտներ

Աշակերտը տիրապետում է գրելու արդյունավետ ռազմավարություններին և կիրառում է դրանք գրելու գօրծընթացի բոլոր փուլերում

Աշակերտը կարող է տարբեր տեսակի գործնական նամակներ գրել

9 Դասի ընթացքը

3 րոպե կազմակերպչական հարցեր(ով է այսօրվա հերթապահը,ամիս,ամսաթիվ,նկարագրել այսօրվա եղանակը)

7 րոպե ստուգել տնային աշխատանքները,(exercises,answer the questions after the text)

10 րոպե պատասխանել տնային հանձնարարված դաuը(կարդալ,թարգմանել և                   պատմել տեքստը)

5 րոպե քարտային աշխատանք,(գրել  քարտի վրա տրված կանոնավոր ածականների համեմատական և գերադրական աստիճանները)

5 րոպե խմբային աշխատանք(տրված անծանոթ տեքստից I- ին խումբը դուրս է գրում ածականի համեմատական աստիճանները, իսկ II- րդ խումբը դուրս է գրում ածականի գերադրական աստիճանները)

10 րոպե բացատրել նոր դաս,(Adjectives-comparative and superlative degrees)

3 րոպե գնահատում(գնահատել բոլոր մասնակցող աշակերտներին)

10 Ռեսուրսներ

բառարան-անգլերեն-հայերեն,անգլերեն-անգլերեն,

գրքեր-վարժության և քերականության

քարտեր-անցյալ անորոշ ժամանակով

11 Ստուգում

ստուգել տնային և դասարանային աշխատանքները և ըստ այդմ գնահատել

Creative Commons License