LeMill
Edit, tips for use and more...
LessonPlan

გაკვეთილის გეგმა მათემატიკაში

by Tengiz Chakaberia — last modified 2011-03-18 08:20
გამყოფი, ჯერადი
Mathematics
5th grade
მიზანი: 1) შეძლოს: ერთნიშნა და ორნიშნა რიცხვების ჯერადებისა და გამყოფების პოვნა;
2) გაიწაფოს ერთნიშნა და ორნიშნა რიცხვების გამოყოფებისა და ჯერადების პოვნაში;

წინაპირობა: მოსწავლეებმა იციან გამრავლების ცხრილი და ფლობენ ზეპირი გამრავლება-გაყოფის ხერხებს

ესგ-ით გათვალისწინებული მისაღები შედეგი: მათ. V.1. მოსწავლე იყენებს ახალ რიცხვით სახელებს, პოზიციურ სისტემას და ახდენს ნატურალური რიცხვების კლასიფიკაციას

ინდიკატორი: მათ. V.1.4. პოულობს მოცემული ერთნიშნა და ორნიშნა რიცხვების ჯერადებსა და გამყოფებს
1. საორგანიზაციო ნაწილი: მოსწავლეთა დასწრების აღრიცხვა წთ

2. საშინაო დავალების შესრულების ფრონტალური შემოწმება; მოსწავლეთა პრობლემური ამოცანების განხილვა მოსწავლეთა მონაწილეობით. [9-10 წთ]
აღწერა: ვიზუალურად მოწმდება მოსწავლეთა მიერ საშინაო დავალების შესრულების მოცულობა. შეკითხვებით ირკვევა მოსწავლეთა უმრავლესობას რომელი სავარჯიშოს შესრულება გაუჭირდა და მათი განხილვის პროცესში მოწმდება მოსწავლეთა მიერ წინა გაკვეთილზე ათვისებული მასალის ცოდნის შემოწმება (გაყოფა დიდ რიცხვებზე). გაკვეთილის დასრულების შემდეგ მოსწავლეთა საშინაო დავალების რვეულები გროვდება მასწავლებლის მიერ, განიხილება დაწვრილებით, საჭიროებისამებრ უკეთდება კომენტარები და ფასდება

3. აქტივობა 1. სიტუაციური ამოცანა წთ
მიზანი: მოსწავლეების განწყობა დაგეგმილ თემაზე სამუშაოდ. კერძოდ, გავახსენოთ, რომ ორი ობიექტი ერთმანეთის მიმართ შეიძლება სხვადასხვა როლში გამოდიოდეს და ამ როლის შესაბამისად ერქვას სხვადასხვა სახელი.

ამოცანა: ერთ ოჯახში უცხო კაცი სტუმრად მოხვდა. მასპინძელი მას საკადრისად გაუმასპინძლდა. ვახშმობისას სტუმარმა კედელზე კაცის სურათს მიაქცია ყურადღება და იკითხა თუ ვინ იყო იგი. მასპინძელმა ასე უპასუხა: "ეს კაცი მამაჩემის მამის ერთადერთი შვილიაო". სტუმარი დაიბნა.

ვთხოვთ, ბავშვებს დაეხმარონ სტუმარს და გაარკვიონ მართლაც ვინ იყო სურათზე გამოსახული. დისკუსიის პროცესში მოსწავლეები აუცილებლად ისაუბრებენ მამისა და შვილის ურთიერთმიმართებაზე, ბაბუასა და შვილიშვილზე, იმაზე, თუ რას წარმოადგენს ერთი მეორისთვის.


4. აქტივობა 2. აქტიური მინილექცია წთ
მოსწავლეებს ეცნობათ გაკვეთილის თემა, მიზანი და შეფასების სქემა. გაკვეთილის თემა იწერება დაფაზეც და რჩება იქ გაკვეთილის ბოლომდე.
მოსწავლეებს ვუჩვნებთ მაგალითს გაყოფაზე 12:3=4 და ვთხოვთ ამ მაგალითის კომპონენტების (მაგალითში შემავალი რიცხვების) დასახელებას. სასურველი პასუხია - გასაყოფი, გამყოფი და განაყოფი. გამოთქვან მოსაზრება იმის თაობზე, თუ რატომ უწოდეს მათ ასეთი სახელები. (გასაყოფია იმიტომ, რომ იგი უნდა გაიყოს; გამოყოფია, რადგან ის ყოფს და განაყოფი, რადგან ის გაყოფის შედეგად მიღებული რიცხვია).
მოსწავლეთა პასუხებში გაიჟღერა ერთმა ტერმინმა, რომელიც გაკვეთილის თემაშიც იყო და ამაზე გავამახვილებთ მოსწავლეთა ყურადღებას და ვთხოვთ, მათ დააზუსტონ და დააფიქსირონ, რომ 3 12-ისთვის არის გამყოფი. ვუსვამთ შეკითხვას, ხომ არ არის მათთვის ცნობილი კიდევ რომელი რიცხვებისთვის არის 3 გამყოფი? დიდი ალბათობით სავარაუდოა, რომ მოსავლეები ასეთ რიცხვებს დაასახელებენ. მოსწავლეთა მიერ დასახელებული გამყოფები მათი წარმოთქმის მიხედვით დავწეროთ დაფაზე, ხოლო შემდეგ მოსწავლეებს ვთხოვოთ მათი დალაგება ზრდის მიხედვით, აღმოაჩინონ რამე კანონზომიერება. ამისათვის მივცეთ დრო 2 წუთი. მოვისმინოთ და მივაწეროთ მათ მიერ დანახული კანონზომიერები დაფაზე (უკლებლივ ყველა) და მათივე დახმარებით შევამოწმოთ თითოეულის მართებულობა. მათ შორის იქნება ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გაკვეთილისთვის (ყოველი მომდევნო რიცხვი მიიღება წინაზე 3-ის დამატებით, ან მეტია წინაზე 3-ით), მაგრამ თუკი მოსწავლეებმა ვერ შენიშნეს მეორე - თითოეული რიცხვის მიღება შესაძლებელია სამის გამრავლებით რამე ნატურალურ რიცხვზე, უნდა მივიყვანოთ ისინი ამ აღმოჩენამდე. ამისათვის, ვუსვამთ დამატებით კითხვებს, ან ვთხოვთ, შეადგინონ ახალი მიმდევრობა წინა მიმდევრობის წევრების სამისა და რამე რიცხვის ნამრავლად წარმოდგენილი სახით. წავაკითხოთ თითოეული ნამრავლი: "3-ჯერ 1", "3-ჯერ 2" და ა. შ. ვთხოვთ მოსწავლეებს დააკვირდნენ გაკვეთილის თემის მეორე ტერმინს და დაარქვან სახელი პირველ მიმდევრობაში მოცემულ რიცხვებს, რას წარმოადგენენ ისინი სამისთვის. მოსწავლეები აფიქსირებენ, რომ პირველი მიმდევრობის წევრები 3-ის ჯერადი რიცხვებია. შევაჯამოთ: თუ ერთი რიცხვი მეორეზე იყოფა, მაშინ პირველისთვის მეორე გამყოფია, ხოლო მეორისთვის პირველი ჯერადი. ანუ გასაყოფი და ჯერადი ერთი და იგივეა.

5. აქტივობა 3. დამოუკიდებელი მუშაობა წთ
მოსწავლეებს ვყოფთ ორ ჯგუფად მერხებზე მათი განლაგების მიხედვით, ურიგდებათ ბარათები, რომლებზეც დაწერილია 15-20 რიცხვი შემდეგი დავალებით: პირველებმა ამოწერეთ მოცემული რიცხვებიდან ოთხის ჯერადი რიცხვები, ხოლო მეორეებმა 36-ის გამყოფები. ამისათვის მათ ეძლევათ დრო 4 წუთი. ამ დროის ამოწურვის შემდეგ წყვილები უცვლიან ერთამანეს რვეულებს და ამოწმებენ ერთმანეთის ნამუშევრებს. ნამუშევრების გასწორების შემდეგ ქვეშ უნდა მიაწერონ თუ ვინ შეამოწმა სავარჯიშოს შესრულება. წყვილებში დასაშვებია მსჯელობა და აზრთა გაცვლა-გამოცვლა. დრო 4 წთ. მასწავლებელი ამ დროს აკვირდება მოსწავლეების მუშაობს და საჭირო შემთხვევაში ეხმარება მათ დავალების სწორად შესრულებაში. იგი მოსწავლეთა ნამუშევრებს ნახულობს გაკვეთილის შემდეგ და შედეგს იყენებს შეფასებისთვის. მოსწავლეებს მიღებული შეფასებები კომენტარებით მიეწოდებათ იმავე დღის ბოლომდე ან მეორე დღეს (იგულისხმება, რომ მოსწავლეებს აქვთ ორი საშინაო დავალების რვეული).

5. აქტივობა 4. დისკუსია წთ
მიზანი: გაკვეთილის შეჯამება.
მოსწავლეებს ვთხოვთ გაიხსენონ და გააჟღერონ თუ რა ისწავლეს და რა გააკეთეს მათ დღეს. სასურველია ნაბიჯ-ნაბიჯ გავიხსენოთ ყველა აქტივობა. ისაუბრონ იმაზე, თუ რას დაიმახსოვრებენ ისინი დღევანდელი გაკვეთილიდან და კიდევ ერთხელ გააკეთონ დასკვნა რა განსხვავებაა ჯერადსა და გამყოფს შორის, როგორ ამოვიცნოთ ისინი. ვთხოვოთ, დაასახელონ რამდენიმე რიცხვის გამყოფი და ჯერადი და მოვთხოვოთ პასუხების დასაბუთება. შეაფასონ საკუთარი მონაწილეობა გაკვეთილის პროცესში, რომელი აქტივობა უფრო საინტერესო აღმოჩნდამათთვის

მასწავლებელი თავის მხრივ აჯამებს გაკვეთილს კომენტარებით აფასებს მოსწავლეებს, რომლებიც გამოირჩნენ კარგი აქტიურობით და ამცნობს მოსწავლეებს, რომ ნიშნებით მათი შეფასება მოხდება მათი ნამუშევრების შემოწმების შემდეგ.

6. საშინაო დავალება: მათემატიკის სახელმძღვანელო, გვერდი 56, სავალდებულო მინიმუმი №1-6 (შეფასება 7 ქულამდე); № 1-13 (8-9 ქულა); №1-14 (10 ქულა) წთ


  • მოსწავლის სახელმძღვანელო - მათემატიკა V კლასი, მოსწავლის წიგნი. გურამ ბერიშვილი, სულიკო ხაჟომია
  • დაფა, ცარცი, დასარიგებელი ბარათები ორი ვარიანტით
  • დისკუსია, აქტიური მინილექცია, ინდივიდუალურად და წყვილებში მუშაობა, თვითშეფასება

Creative Commons License