cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

MultimediaMaterial

  No tags

America The Beautiful

by natia nemsitsveridze, Heiko Hornung, irinabibo — last modified 2011-08-11 02:29 Share

გაკვეთილის გეგმა

გაკვეთილის თემა
"ამერიკის სილამაზე"
სწავლების საფეხური
III საფეხური
XII კლასი
მასწ.სახელი და გვარი
საგანი
ნათია ნემსიწვერიძე
ინგლისური
მოსწავლის პროფილი
რაიდენობა21
განსაკუთრებული მიდგომის
მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა
და პროფილი
0
გაკვეთილის სასწავლო მიზნები

 • განუვითარდეთ მოსწავლეებს
წაკითხული ტექსტის შინაარსის აღქმის
უნარი.
 • გაამდიდროს მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგი.
 • გამოუმუშაოს მსჯელობის და კითხვაზე პასუხის გაცემის უნარი.
 • გაუმდიდროს თვალსაწიერი,ჩამოუყალ.
  შეხედულებები თემის ირგვლივ.სილამაზის აღქმის უნარი.დააფასოს სხვისი კულტურა

ეროვნული გეგმით გათვალისწინებული
შედეგები და ინდიკატორები
უცხ.
უცხ.
უცხ.
უცხ.
თანმიმდევრობა(აქტი
ვობები და დრო)
 • activity-global reading
 • activity-reading comprehension
 • activity-reading for detail
 • activity-vocabulary practice
 • სამუშაო გარემოს შექმნა(3-5) წთ
მასწავლებელი მოსწავლეებს სთავაზობს შექმნან
4 ჯგუფი .კითხულობს სიას და თითოეულ მოსწავლეს სთავაზობს დაიკავონ ადგილი შესაბამის ჯგუფში,იმ მიზნით რომ ჯგუფებში ძალთა თანაფარდობა შენარჩუნდეს.
 • პოზიტიური გარემოს შექმნის მიზნით ბავშვები ნახავენ სლაიდებს პროექტორით ამერიკის ცხოვრებიდან რაც ტექსტშია მოცემული და ასევე დამატებით ილუსტრაციებსაც მთელი გაკვეთილის მსვლელობისას შესაბამის სლაიდს შესაბამის ინფორმაციისთვის ,რათა თვალსაჩინო იყოს მასალა მათთვის .
 • მოსწავლეები დამოუკიდებლად ჩუმად კითხულობენ ტექსტს .მასწავლებელი ამავე დროს აკონტროლებს დროს,ასევე ტანაბრად ჩართულობას სუსტი და ძლიერი მოსწავლეებისა.(შესაძ. ის პერიოდულად მივიდეს სუსტ მოსწავლესთან და განუმარტოს ზოგი სიტყვა ან ფრაზა)
 • ბოლოს მასწავლებელი გებულობს თუ რამდენად კარგად გაიგეს მოსწავლეებმა ტექსტიდან გახაზული ფრაზების მნიშვნელობა ,თუ რამდენად დაეხმარათ ამაში კონტექსტი.(17-20წთ)
 • მოსწავლეები ინსტრუქციას კითხულობენ დამოუკიდებლად .მათ პასუხები აუცილებლად ტექსთში უნდა მოიძიონ.მოსწავლეები უნდა შეეცადონ პასუხი ზეპირად კიარ გასცენ,არამედ ტექსტის დახმარებით მოიპოვონ საჭირო ინფორმაცია(.10წთ)
 • როცაჯგუფი მზადაა მასწავლებელი კითხულობს სწორ პასუხებს ხმამაღლა.მოსწავლეები ითვლიან სწორ პასუხებს.(self-assessment)სწორ პასუხზე ორიენტირება მოსწავლეებს მეტ სტიმულს აძლევს,ხოლო შეცდომების შემთხვევაში მასწავლებელი ტექსტში იმ მონაკვეთის მოძიებაში ეხმარება, სადაც სწორი პასუხია მოცემული.
 • მასწავლებელი განუმარტავს რომ იწყება ვარჯიში ახალ სიტყვებზე.ეს სიტყვები ან ფრაზები ტექსტშია მოცემული,ზოგი გახაზული ზოგი არა.მათ ისევ მოუწევთ ტექსტის გადაკითხვა.(10წთ)
 • შეფასება(2წთ)

სასკოლო მენეჯმენტი,
საგანმანათლებლო რესურსები
კომპიუტერი,
პროექტორი,
ცარცი,
თაბახის ფურცლები,
ინფორმაციის წყაროები
ინტერნეტი,წიგნიკრიტერიუმები
1-3
4-6
7-8
9-10
დეტალური კითხვა
მოსწავლე ვერ კითხულობს და ვერ ამოიცნობს ტექსტიდან სიტყვებს
ცუდადა კითხულობს
და ამოიცნობს მხოლოდ რამდენიმე
სიტყვას
მოსწავლე კითხულობს კარგად თუმცა უჭირს კონტექსტში გაგება
მოსწავლე კითხულობს კარგად იგებს მთლიან ტექსტს და რთულ სიტყვებს კონტექსტის ან ზირეული სიტყვების დახმარებით
ტექსტის ძირითადი
არსის გაგება
ვერ ახერხებს ნაწილობრივ ახერხებს
ანალიზს
ახერხებს ანალიზს თუმცა უჭირს პრობლემის არსში ღრმად წვდომა
სიღრმისეულად
გებულობს
მეტყველების კულტურა
გაუგებრად საუბრობს
ხშირად ჩერდება და იმეორებს ერთი და იგივეს
გასაგებია საუბარი
მიუხედავად მისი გრამატიკული შეცდომებისა
(fluency)
საუბრობს გამართულად შეცდომების გარეშე
(accuracy)
აუდიტორიასთან კონტაქტი
ვერ ამყარებს კონტაქტს
პერიოდულად
ცდილობს
ამყარებს კონტაქტს გაგების დონეზე
სრულყოფილად
ფლობს უცხო ენაზე კონტაქტის დამყარების უნარ-ჩვევას
დასკვნები

არ არის გაკეთებული
გაუმართავი და არალოგიკურის
ლოგიკურია და ჩამოყალიბებული აქვს ,მაგრამ არა სრულყოფილად
თანმიმდევრული
ლოგიკური და ორიგინალურია