cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

MultimediaMaterial

Mokomasis scenarijus "Matematika daugiakultūrinėje aplinkoje"

by Virginija Birenienė — last modified 2012-02-25 12:21
group: iTEC (Innovative Technologies for an Engaging Classroom)
Share

PAVADINIMAS: Matematika daugiakultūrėje aplinkoje

 

TIKSLAI

·       Sukurti integruotas, daugiakultūres klases, kuriose skatinamas daugiaraštingumas.

·       Padidinti moksleivių susidomėjimą mokymo veiklomis.

 

PAGRINDIMAS

Dėl imigracijos ir kitų demografinių pokyčių padidėjusi kultūrinė įvairovė klasėse sąlygoja poreikį ieškoti naujų veiklos būdų tam, kad suartintų moksleivius ir įveiktų barjerus. Šiam tikslui pasiekti gali būti taikomos technologijos, padedančios kurti daugiakalbio bendradarbiavimo priemones, suteikti bendros patirties ir galimybių mokiniams labiau domėtis mokykla bei ugdyti pasitikėjimą savimi.

 

APRAŠYMAS

„Kultūrinė įvairovė šioje mokykloje turėtų būti vertinama kaip privalumas, o ne trūkumas!“ Taip pasakiau per audringą diskusiją su vienu savo kolega iš matematikos skyriaus. Šia tema, dėl kurios pratrūkau, diskutuojama jau seniai. Mano mokykla aptarnauja didelę aukšto imigracijos lygio bendruomenę, todėl susiduriama su daugybe iššūkių. Didžioji dalis mūsų moksleivių kalba dar kokia nors papildoma kalba. Tad bendravimas gali būti gana probleminis, o tai savo ruožtu neišvengiamai neigiamai veikia jų mokymąsi. Mokykloje buvo įgyvendinta daugybė gana sėkmingų tradicinių raštingumo gerinimo iniciatyvų. Tačiau jaučiau, jog jau laikas imtis ko nors kitko. O jeigu moksleivių aktyvumui ir bendradarbiavimui mokykloje paskatinti išbandytume „universalią“ matematikos kalbą?

 

Mokyklos direktoriui pasiūliau taikyti schemą, kuri skatintų komunikaciją. Jis sutiko skirti laiko ir lėšų mūsų daugiakalbiam matematikos projektui, tad subūrėme entuziastingų bendraminčių mokytojų komandą. Pagrindinė šio projekto idėja – padėti mokiniams mokykloje sukurti „bendrą kalbą“, susijusią su matematika. Siekdami neapsunkinti užduoties, nusprendėme apsiriboti procentų ir trupmenų temomis. Mūsų tikslas – raginti visus mokinius domėtis klausimais ir iššūkiais, susijusiais su šiomis matematinėmis sąvokomis. Idėja nauja ir įdomi, nes kitakalbiai mokiniai pristato informaciją apie veiklas vykdydami tyrimus įvairiomis kalbomis.

 

Projektas pradedamas teikiant individualią pagalbą visiems kitakalbiams mokiniams, kad jie galėtų mokytis pagrindinių matematikos sąvokų. Šie mokiniai dirba savo gimtąja kalba bei išverčia sąvokas į pagrindinę kalbą. Tuomet mokiniai, naudodamiesi internetu ir socialinio žymėjimo įrankiais, surenka nuorodas ir mokymosi šaltinius, susijusius su matematikos sąvokomis. Šių šaltinių mokiniai ieško skirtingų klasėje atstovaujamų šalių tinklalapiuose ir dalijasi su klasės draugais per socialinio žymėjimo įrankius.

 

Antrojo etapo metu papildoma kalba kalbantys mokiniai klasės draugams pristato, ką sužinojo, rengdami pateiktis bei skirdami laiko klausimams ir atsakymams. Kartu su kolegomis talkininkaujame šių pateikčių bei klausimų ir atsakymų sesijų metu, spręsdami kylančius nesusipratimus ir komunikacijos problemas.

 

Tam, kad visi mokiniai suprastų matematikos sąvokas, jie naudojasi on-line šablonais, kurie padeda mokiniams pasikartoti, ką išmoko, ir suformuluoti vėlesnius klausimus, į kuriuos galima būtų atsakyti vartojant procentus ir trupmenas. Grupės sudaromos taip, kad jose būtų mokinių iš skirtingų šalių ir kad šios grupės dirbtų su tokiais gyvenimiškais klausimais, kaip mokinių, baigiančių mokyklą skirtingose šalyse, ar santykio tarp akių spalvos ir lyties klasėje skaičiavimas. Grupėse vartojama pagrindinė kalba, o prireikus – ir papildoma. Mokiniai fiksuoja šią veiklą ir rezultatus on-line esančiame bendradarbiavimo dokumente (pvz. Google Docs ) tam, kad juo galima būtų pasidalinti su kitais mokiniais.

 

Paskutiniame projekto etape naudodamiesi socialinio bendravimo įrankiais mokiniai susisiekia su klasės draugų gimtosiose šalyse esančių mokinių ir mokytojų grupėmis bei keičiasi daugiakultūrės matematikos patirtimi ir prašo jų pateikti komentarus.

 

Projektas ženkliai sustiprina mokinių pasitikėjimą savimi, išplečia jų bendravimo ir bendradarbiavimo galimybes. Be to, išauga susidomėjimas matematika. Kadangi šis modelis buvo veiksmingai taikomas matematikai, jis taip pat gali būti taikomas ir kitiems dalykams.

 

Matematika daugiakultūrėje aplinkoje

TENDENCIJOS

Integravimas praktikoje

Daugelyje Europos mokyklų šiuo metu vyrauja kultūrinė ir etninė įvairovė. Mokytojai tampa vis kvalifikuotesni, susidurdami su įvairove, bei žino, kaip atpažinti ir spręsti integravimo klausimus jiems iškilus.

Imigracijos sąlygoti demografiniai pokyčiai

Nors planuojama, jog bendras Europos Sąjungos gyventojų skaičius 2005–2030 metų laikotarpiu išaugs neženkliai, tačiau didžiąją šio augimo dalį sudarys imigrantai. Dėl to integracija (mažumų, imigrantų, asmenų su specialiaisiais poreikiais ir negalia) daugelyje valstybių yra identifikuojama kaip politinis prioritetas.

Dėmesys profesiniam tobulinimuisi

Vyrauja tendencija skirti daugiau dėmesio mokytojų profesiniam tobulinimui, kuriame svarbų vaidmenį vaidina naudojimasis technologijomis. Pavyzdžiui, technologijos taikomos kuriant bendradarbiavimo platformas ir bendruomenę, siekiant atgaivinti mokymų programų „sunku mokyti“ ir „sunku suprasti“ sritis, tokias kaip matematika, gamtos mokslai ir technologijos, siekiant sudominti moksleivius šiais esminiais mokomaisiais dalykais.

PAGRINDINIAI TEIGINIAI

Integracija, komunikacija, lankstumas, raštingumas.

APLINKA

ñKlasė, sujungta tinklu su kitomis mokyklomis.

ñTinklas, pasiekiamas moksleiviams iš jų namų, individualiai ar jiems diskutuojant apie projektą su savo partneriais.

VEIKĖJAI IR VAIDMENYS

Moksleiviai iš skirtingų kultūrinių ir lingvistinių aplinkų vienoje klasėje bendradarbiauja ir kartu vykdo tyrimą.

Moksleiviai ir mokytojai iš skirtingų kultūrinių ir lingvistinių aplinkų Europos klasėse vykdo šaltinio funkciją.

Tėvai prireikus vykdo ekspertinio šaltinio funkciją.

SĄVEIKA (IR PEDAGOGINĖ)

Komunikacija per matematiką, gamtos mokslus ir technologijas.

Matematinis, gamtamokslinis ir technologinis raštingumas.

Kultūrinė įvairovė.

Paklausimais ir projektais grįstas mokymasis.

Aktyvi mokytojo pagalba.

Mokymasis iš bendramokslių.

VEIKLOS

Dialogas.

Diskusijos.

Tyrimas ir įrodymų rinkimas.

Pasikartojimas.

Nuolat veikianti“ komunikacija.

PRIEMONĖS (IR TECHNOLOGIJOS)

Mokytojų ir klasių tinklas, visuomet pasiekiamas ir lengvai pritaikomas ir išplečiamas.

Platforma informacijos ir medžiagos keitimuisi ir komentavimui.

Skaitmeninių priemonių kūrimas ir redagavimas.

Interneto ir socialinės žiniasklaidos įrankiai (pvz. socialinio žymėjimo, socialinio tinklo įrankiai).