LeMill
Edit, tips for use and more...
MultimediaMaterial

Ülevaade SCORM spetsifikatsioonist

This learning resource is in draft status.

SCORM on saanud de facto standardiks, kus õpiobjekt suhtleb õpihaldussüsteemiga. Õpiobjekt SCORM mõistes on Shareable Content Object (SCO) ehk jagatav sisuobjekt. SCO koosneb tavaliselt paljudest pisikestest komponentidest – pildid, videod, audio, jne. Pisikesed komponendid on rikastatud meta-andmetega, mis vastavad IMS MD spetsifikatsioonile. SCORMi paketid on pakendatud IMS Content Packaging standardile vastavalt. SCORM on kollektsioon standarditest ja spetsifikatsioonidest veebipõhise e-õppe jaoks.

SCORM 2004 koosneb viiest raamatust:

SCORMi ajalugu ja idee

SCORM on standard, millega tegeleb Advanced Distributed Learning (ADL) Initiative7. ADL moodustati USA Kaitseministeeriumi poolt aastal 1997 eesmärgiga moderniseerida USA armee koolitust.

Esimene versioon SCORM spetsifikatsioonist SCORM 1.0 sai valmis aastal 2000. Esimese spetsifikatsiooni näol oli tegemist SCORM spetsifikatsiooni tutvustusega ja seetõttu ei hakanud seda versiooni keegi kasutama.

Teine versioon, SCORM 1.1, valmis aastaks 2001. See oli esimene SCORM spetsifikatsioon, mille põhjal võis juba hakata rakendusi tegema. Peale mõningaste puuduste kõrvaldamist ja spetsifikatsiooni täiustamist lasti välja SCORM-i järgmine versioon.

2001 aastal valmis ka järgmine versioon - SCORM 1.2.

2004 aasta jaanuaris väljastati SCORM 2004, millele vahel viidatakse ka kui SCORM 1.3. Sellele järgnes sama aasta juulis teine väljalase.

Oktoobris 2006 väljastati SCORM 2004 kolmas trükk ning märtsis 2009 neljas trükk, mis on hetkel ka viimane.

SCORMi põhiliseks ideeks on õppematerjalide taaskasutamine ja interoperaablus, mis tähendab, et üks kord valmis tehtud materjali peab olema võimalik kasutada kõigis süsteemides, mis toetavad SCORM spetsifikatsioonile vastavaid õppematerjale. Need on ka pikka aega kasutatavad ning õpisüsteemi vahetumine või uue versiooni tulek ei põhjusta seda, et kõiki õppematerjale tuleb muutma hakata või mis veel hullem – nad tuleb uuesti teha.


SCORM paketi ülesehitus ja toimimine

SCORM pakett on üks zip-fail, mis sisaldab kõiki vajalikke faile, et mingi süsteem saaks paketti esitada.

Üks sisupakk peab kindlasti sisaldama imsmanifest.xml faili ja kõiki ressursse, mida sisupakk/ta kasutab – pildid, audio- ja video failid jms. Ressurssi, mis suhtleb süsteemiga, nimetatakse SCO-ks (Shareable Content Object).


Manifest fail

Imsmanifest.xml on XML fail, mis kirjeldab sisupakki ja selle sisu. See fail on alati olemas igas IMS Content Packaging (CP) spetsifikatsioonile vastavas sisupakis. Kuna SCORM 2004 kasutab IMS CP spetsifikatsiooni, siis on ka igas SCORM spetsifikatsioonile vastavas sisupakis imsmanifest.xml fail olemas.

Imsmanifest.xml fail koosneb alati identifikaatorist, mis eristab ühte sisupaketti teisest, minimaalsest kogusest meta-andmetest, mis kirjeldavad sisupaketti ja ütlevad, mis SCORM versiooniga tegemist on ning vähemalt ühest ressursside nimekirjast ja peatükkidest.

?xml version="1.0" standalone="no" ?
manifest identifier="MANIFEST_IDENTIFIER" version="1.0"
xmlns="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1"
xmlns:adlcp="http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3"
xmlns:adlnav="http://www.adlnet.org/xsd/adlnav_v1p3"
xmlns:adlseq="http://www.adlnet.org/xsd/adlseq_v1p3"
xmlns:imsss="http://www.imsglobal.org/xsd/imsss"
xmlns:lom="http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.imsglobal.org/xsd/imscp_v1p1 imscp_v1p1.xsd
http://www.adlnet.org/xsd/adlcp_v1p3 adlcp_v1p3.xsd
http://www.adlnet.org/xsd/adlnav_v1p3 adlnav_v1p3.xsd
http://www.adlnet.org/xsd/adlseq_v1p3 adlseq_v1p3.xsd
http://www.imsglobal.org/xsd/imsss imsss_v1p0.xsd
http://ltsc.ieee.org/xsd/LOM lom.xsd"
metadata
schemaADL SCORM/schema
schemaversionCAM 1.3/schemaversion
/metadata
organizations/
resources/
/manifest

Näide 1: Tühi imsmanifest.xml

metadata element kirjeldab SCORM versiooni.
organizations element jagab sisu peatükkidesse.

organizations default="ORG-001"
!-- The default activity tree. --
organization identifier="ORG-001" structure="hierarchical"
titleSCORM spetsifikatsioon/title
item identifier="ACT-001" identifierref="RES-001"
titleSCORMi ajalugu ja idee/title
/item
item identifier="ACT-002" identifierref="RES-002"
titleSCORM paketi ülesehitus ja toimimine/title
/item
/organization
/organizations

Näide 2: organizations element.

Näide 2 defineerib käesoleva õppematerjali ja kaks esimest alapeatükki. Mõlemad alapeatükid viitavad ressurssidele.

resources element on nimekiri ressurssidest, mida üks või teine peatükk kasutab.

resources
   resource id="RES-001" type="webcontent" adlcp:scormType="asset"
        file href="example2.xml"/
   /resource
   resource id="RES-002" type="webcontent" adlcp:scormType="asset"
        file href="example3.xml"/
   /resource
/resources

Näide 3: resources element

Iga ressursside kogum viitab ühele või mitemele failile ning lisaks on võimalik sellele lisada veel sõltuvusi. Näiteks näites 3 toodud RES-001 võib RES-002 sõltuvusse panna järgmise elemendiga: dependency identifierref=“RES-002“/.

Kõik failid, millele file elemendid viitavad, peavad olema zip-failis olemas.

Manifest faili olemust ja sisupakendust kirjeldab põhjalikult Content Aggregation Model raamat.


Kommunikatsioon ja andmemudel

Üheks SCORM sisupaketi omaduseks on ka võime suhelda ennast võõrustava keskkonnaga (RTE8), olgu selleks siis mõni õpisüsteem või spetsiaalne SCORM pakettide esitaja. Suhtlus kahe osapoole vahel on defineeritud API9 ja kindla andmemudeliga.

Uurime esmalt API-t.

RTE on kohustatud pakkuma sisupakile API ja sisupakk on kohustatud selle API ise üles otsima. Spetsifikatsioon näeb ette, et API tuleb panna muutujasse nimega API_1484_11. Muutja pannakse objektina DOM10 puusse. SCORM sisupakk peab rekursiivselt läbi otsima kõik aknad, mis temaga seotud on, et API instants leida.

SCORM 2004 spetsifikatsioon defineerib suhtluskanali jaoks kaheksa funktsiooni, millest kaks on sessiooni funktsioonid: Initialize() ja Terminate(). Esimene neist algatab ja teine lõpetab sessiooni RTE-ga.

Kolm järgmist funktsiooni on diagnostikaga seotud: GetLastError(), GetErrorString(parameeter1), getDiagnostic(parameeter1). Peale igat kutsungit peab SCO kontrollima, kas tema viimati teostatud operatsioon õnnestus või mitte.

Viimased kolm funktsiooni on andmete kandmiseks RTE-st SCO-sse ja vastupidi: GetValue(parameeter1), SetValue(parameeter1, parameeter2), Commit(""). Nende funktsioonide kaudu saadab SCO RTE-le infot õppija tegemiste kohta.

SCORM 2004 defineerib andmemudeli, mida RTE peab salvestama. Mõned näited:

API ja andmevahetus on üldjuhul teostatud JavaScript skriptimiskeele abil.

Creative Commons License