cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

ნიკო ლომოური ''ყინვა და პატარა მოწაფე''

by tea fxakadze — last modified 2011-01-09 03:47 Share

1. გაკვეთილის თემა ნიკო ლომოური ''ყინვა და პატარა მოწაფე''
2. სწავლების საფეხური და კლასი  დაწყებითი  IV კლასი

3. ინტეგრირებული საგნები 

    მასწავლებლების სახელი, გვარი

საგანი                               მასწავლებლის სახელი, გვარი

ქართული ენა                                        ირმა არაბიძე

ბუნებისმცოდნეობა                                ირმა არაბიძე

სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნება      მაია კანდელაკი

4. მოსწავლეთა რაოდენობა 34

5. განსაკუთრებული მიდგომების

    საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა

    რაოდენობა და პროფილი

0

6. გაკვეთილის მიზნები

   (საგნების მიხედვით)

qarTuli ena:  moswavleebi SeZleben leqsis “yinva da patara mowafe” mosmenas, wakiTxvas, personaJebis daxasiaTebasa da Sedarebas.

 

gamoxataven sakuTar damokidebulebas leqsis mimarT. imsjeleben, gadmocemen sakuTar emociebsa da STabeWdilebebs.

 

gaimdidreben leqsikur marags.

 

gamoiyeneben Sesabamis enobriv_gramatikul saSualebebs konkretul sametyvelo situaciaSi.

 

bunebismcodneoba : moswavleebi aRweren garemoSi bunebrivi movlenebiT gamowveul cvlilebebs.

 

saxviTi xelovneba: moswavleebi gamoiyeneben saxviTi xelovnebis ZiriTad elementebsa da principebs namuSevris Seqmnisas.

 

akvirdeba garemoSi obieqtebs Soris kavSirebs da asaxavs namuSevarSi.

 

7. ეროვნული სასწავლო

   გეგმით განსაზღვრული

   მისაღწევი შედეგი/ინდიკატორები

 

qarT. IV. 3. moswavle gamoxatavs sakuTar damokidebulebas mxatvruli nawarmoebis mimarT.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

• msjelobs nawarmoebSi asaxul ambavsa da personaJebze misTvis saintereso da mniSvnelovani kuTxiT;

• asaxelebs mosmenili teqstidan esTetikurad Rirebul adgilebs;

• afasebs gmiris saqciels da ganmartavs Tavis damokidebulebas;

 • ukavSirebs personaJis moqmedebas pirad cxovrebiseul gamocdilebas da ixsenebs msgavs situaciebs;

• monawileobs mxatvruli nawarmoebis irgvliv gamarTul diskusiaSi;

• gamoxatavs sakuTar emociebs / gancdebs da cdilobs maT axsnas (gamikvirda imitom, rom... aRvSfoTdi imitom, rom...).

 

qarT. IV. 4. moswavle iyenebs Sesabamis enobriv-gramatikul saSualebebs konkretul sametyvelo situaciaSi.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

• sxvadasxva situaciis (garemos aRwera, amindi, istoriuli ambis gadmocema...) aRwerisas saTanadod rTavs metyvelebaSi specifikur leqsikas;

• maswavleblis mier miTiTebuli nimuSebis mixedviT SemoqmedebiTad iyenebs sityvaTa semantikur kavSirebs (sinonimebi, antonimebi...).

• saTanado konteqstebSi sworad Caanacvlebs saxelebs (arsebiTi, zedsarTavi, ricxviTi) nacvalsaxelebiTa (es, is, aseTi, amdeni...) da martivi zmnizedebiT (aq, iq, maSin, amitom...);

• metyvelebisas icavs brunvis niSnebisa da zmnis piris niSnebTan dakavSirebul marTlmetyvelebis wesebs (mag. vvarjiSob, vuTxari, Tbiliss, qaTamma, kargad var da a. S.);

 

bun.IV 10. moswavle aRwers garemoSi bunebrivi movlenebiT gamowveul cvlilebebs

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

• CamoTvlis misTvis nacnob stiqiur monlenebs.gamoTqvams varauds SesaZlo zianis Sesaxeb.

  s.g.IV.1 moswavle iyenebs saxviTi xelovnebis ZiriTad elementebsa da principebs namuSevris Seqmnisas.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

• iyenebs sxvadasxva tipis Strixs da xazs

• ferebis SezavebiT iRebs damatebiTi feris sasurvel naxevartonebs (mag. moyviTalo mwvane, molurjo mwvane)

• TeTris an Savi feris damatebiT cvlis feris siZlieres, tonalobas

• sivrcis gamosaxatavad iyenebs naxevartonebs (wina plani _ muqi, ukana plani Ria tonebiT)

 

s.g.IV.3 moswavle akvirdeba garemoSi obieqtebs Soris kavSirebs da asaxavs namuSevarSi.

Sedegi TvalsaCinoa, Tu moswavle:

• asaxavs namuSevarSi bunebaze da masSi mimdinare movlenebze dakvirvebis Sedegebs (mag. gamoxatavs Sesabamisi feriT dRe_Ramis sxvadasxva monakveTs, weliwadis dros da aminds)

8. თანმიმდევრობა

   (აქტივობა და დრო)

I aqtivoba ----- xalisiani  garemos  Sesaqmnelad  klass  vasmenineb nato metoniZis simReras “Tu, Tu, Tu...” (4wT)

 

II aqtivoba ----- klass vyof sam jgufad. dafaze vakrav suraTs, romelzec xatia daTovlil mindorze skolaSi mimavali moswavle. moswavleebs mivmarTav: daakvirdiT suraTs da zepirad  SeadgineT  patara  moTxroba.  sam-oTx

 

 

moswavles vTxov warudginos klass sakuTari naazrevi. (5wT)

 

III aqtivoba ----- vacnob klass leqsis avtoris niko lomouris biografias. (1wT)

   leqss vyof winaswar sam nawilad. wyveta xdeba sakvanZo sakiTxebTan, radgan moswavleebma gamoTqvan sakuTari mosazreba, Semdeg moanakveTSi mocemuli siuJetis Sesaxeb da maqsimalurad CaerTon diskusiaSi.

 

IV aqtivoba ----- vkiTxulob leqsis pirvel nawils klass vekiTxebi: Tqveni azriT, ra moxdeba Semdeg, rogor ganviTardeba movlenebi? pasuxs vaTavseb formatze. (3wT)

 

V aqtivoba ----- vkiTxulob leqsis meore nawils da isev vwyvet sakvanZo sakiTxTan.

klass mivmarTav kiTxviT: gamarTlda Tu ara Tqveni varaudi?

Tu moswavlis naazrevi ar gamarTlda vekiTxebi: ra moxda sinamdvileSi?

klass vTxov, gamoicnon leqsis dasasruli. maT varauds vaTavseb formatze. (5 wT)

 

VI aqtivoba ---- vkiTxulob leqsis mesame nawils.

vsvam kiTxvas: rogori STabeWdileba moaxdina leqsis dasasrulma? (3wT)

 

VII aqtivoba ----- moswavles leqsidan vakiTxeb im adgils, sadac gamZvinvarebuli yinva mefurad dabrZandeboda da undoda Tavisi boroti Zala Semxvedr mgzavrTan gamoeCina.

kiTxuloben monakveTs, sadac yinvisa da ymawvilis dialogia gadmocemuli.

vaanalizeb personaJebis Tvisebebs (gonebrivi ieriSis rukis meSveobiT.) (3wT)

 

VIII aqtivoba ----- personaJebis daxasiaTebidan gamomdinare avaseben venis diagramas. (2wT)

 

IX aqtivoba ----- gundebs vaZlev davalebas:

I jgufi ___ a) rogor mogewonaT bavSvis saqcieli?

             b) gaixsenon leqsis Sesadarisi andazebi.

II jgufi ___ a) rogor gesmiT gamoTqma  “idga siCume,  viT

              mkvdarTa Zili?”

              b) moZebnon teqstSi sinonimebi, antonimebi.

III jgufi ___ a) rogor iqceoda yinva  da  rogor adamians

              gagonebT is?

              b) moZebnon  leqsSi  gamoyenebuli sxvadasxva

              mxatvruli xerxebi. (4wT)

 

X aqtivoba ----- klass mivmarTav kiTxviT: moindomebda Tu ara yinva sxva bejiTi moswavlis SeSinebas da rogor moiqceodiT Tqven mis adgilze? (1wT)

 

  XI aqtivoba ----- oswavles leqsidan vakiTxeb adgils, sadac zamTris mkacri garemoa aRwerili.

vaxseneb weliwadis droebs. ra iwvevs sezonur cvalebadobas. (2wT)

 

XII aqtivoba ----- moswavleebi  gaixseneben  wylis  sam  mdgomareobas  da jgufebs vaZlev davalebas:

 I jgufi ___ rodis gvxvdeba wyali Cveulebriv anu Txevaდ mdgomareobaSi?

 II jgufi ___ rodis gvxvdeba wyali airad mdgomareobaSi?

III jgufi ___ rodis gvxvdeba wyali myar mdgomareobaSi?

bavSvebs  gamoaqvT  daskvna,  rom 00 temperaturaze wyali iyineba da rac ufro dabalia temperatura, miT ufro Zlieria yinva. (3wT)

 

XIII aqtivoba ----- mivmarTav klass: waikiTxon leqsSi is adgili, sadac tye aris aRwerili yinvian amindSi. gaixsenon rogori SeiZleba iyos tye. (1 wT)

 

XIV aqtivoba ----- saxviTi xelovnebis maswavlebeli klass aZlevs davalebas: “Cadrwamosxmuli tye”, gadmoeciT naxatis saxiT. (6wT)

 

XV aqtivoba ----- vakeTebT daskvnas: “borotsa sZlia keTilman, arseba misi grZelia!” da vaZlev saSinao davalebas: leqsidan miRebuli STabeWdileba gadmoeciT werilobiT. (2wT)

 

 

 

 

 

9. შეფასება

   damakmayofilebeli __ yviTeli baraTi (naZvis xis qveda nawilSi) 

  warmatebuli __ wiTeli baraTi ( naZvis xis zeda nawilSi)

damakmayofilebeli __ yviTeli baraTi (naZvis xis qveda nawilSi)   

 

 

 

 

 

 

 

 

suraTis mixedviT Sedgenili moTxrobi

Sefasebis rubriკა

 

damakmayofilebeli

kargi

warmatebuli

aRiqvams siuJets.

maswavleblis daxmarebiT gadmoscems sakuTar azrs.

azris gadmocemis dros aqvs xarvezebi.

 

aRiqvams siuJets.

maswavleblis dauxmareblad gadmoscems sakuTar azrs.

azrs gadmoscems uxarvezod, damajereblad.

icavs marTlmetyvelebis wesebs.

aRiqvams siuJets.

damoukideblad Txzavs moTxrobas. saubris dros iyenebs mxatvrul xerxebsa da semantikur kavSirebs. icavs marTlmetyvelebis wesebs. sxartad pasuxobs maswavleblisa da amxanagebis mier dasmul SekiTxvebs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

naxatis Sefasebis rubrika

 

damakmayofilebeli

kargi

warmatebuli

iyenebs saxviTi xelovnebis saSualebebs.

darRveulia ferTa Sexameba, proporciebi.

iyenebs saxviTi xelovnebis saSualebebs. proporciebi daculia, ferTa Sexameba Sesabamisia.

iyenebs saxviTi xelovnebis saSualebebs. proporciebi daculia, ferebis SezavebiT iRebs damatebiT feris naxevartonebs. TeTri an Savi feris damatebiT cvlis feris siZlieres, tonalobas. sivrcis gamosaxatavad iyenebs naxevartonebs (wina plani-muqi, ukana plani Ria tonebi).

 

gakveTilis procesSi CarTulobis Sefasebis rubrika

(individualuri)

 

damakmayofilebeli

kargi

warmatebuli

cdilobs CaerTos gakveTilis procesSi. maswavleblis daxmarebiT gadmoscems sakuTar naazrevs.

CarTulia gakveTilis procesSi. damoukideblad gadmoscems sakuTar naazrevs.

monawileobs jgufur muSaobaSi.

aqtiurobs kiTxva-pasuxis dros.

CarTulia gakveTilis procesSi. damoukideblad gadmoscems sakuTar naazrevs. azris gadmocemisas iyenebs mxatvrul xerxebs, semantikur kavSirebs, icavs marTlmetyvelebis wesebs. CarTulia jgufur muSaobaSi, kiTxva-pasuxis dros da avlevs lideris Tvisebebs. koreqturia sxvisi naazrevis mosmenisa da Sefasebis dros.

10. საკლასო მენეჯმენტი --

    საგანმანათლებლო რესურსები

 

saganmanaTleblo resursebi:

teqnika: magnitofoni, diski

TvalsaCinoeba (suraTebi), TeTri furclebi, feradi

baraTebi, feradi fanqrebi, wigni, markeri,

sawerkalami,

formatebi.

 

informaciis wyaro:

erovnuli saswavlo gegma

qarTuli ena ___  v. ramiSvili

bunebismcodneoba   ___  d. dondua,  n. darCiaSvili,

                           l. kardenaxiSvili

Cveni garemo  ____ n. SalvaSvili

სaxviTi da gamoyenebiTi xelovneba  _   

n. maWaraSvili


Georgian

Creative Commons License