cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

“Savi zRva Cvenicaa...”

by giga ambroladze — last modified 2011-04-20 11:58 Share

gakveTilis Tema

Semajamebeli gakveTili: “Savi zRva Cvenicaa...” roluri TamaSi “simpoziumi”

swavlebis safexuri

III safexuri. IX klasi saqarTvelos geografia_biologia

moswavleTa profili

moswavleTa raodenoba: 26

aqtivobis miznebi da misaRwevi Sedegebi

siuJeturi TamaSiT SeZlon moswavleebma ukeT Cawvdnen realobas, gaigon misTvis ucnobi movlenebi, gamoxaton Tavisi azri, iTanaSromlon sxva bavSvebTan, miiRon maqsimaluri monawileoba

erovnuli saswavlo gegmiT gansazRvruli misaRwevi Sedegi/indikatorebi

geo: IX 1. rukebisa da sxva geografiuli saSualebebis daxmarebiT axasiaTebs adgils, movlenasa da procesebs; adgens Tematur rukebs

* gaanalizeben rukebis, grafikebis, cxrilebis, diagramebisa da sqemebis saSualebiT warmodgenil geografiul informacias.

* sakvlevi miznis gaTvaliswinebiT moiZieben da saWiroebisamebr iyeneben Sesabamis Tematur rukebs.

geo: IX. 2. axasiaTebs da aanalizebs saqarTvelos bunebriv pirobebs

* gaecnobian mdgradi ganviTarebis garemos dacviT Temebs, gamoyofen maTgan saqarTvelosaTvis aqtualurs da msjeloben gamomwvev mizezebsa da Sedegebze.

geo: IX. 3. gaanalizebs saqarTveloSi geoekologiuri probvlemebis warmoqmnis bunebriv da anTropogenur wyaroebs

* CamoTvlian saqarTveloSi miwis, wylis, haeris ZiriTadi dabinZurebis wyaroebs, ajgufeben maT warmoSobis mixedviT da msjeloben dabinZurebis Sesustebis SesaZlo gzebze.

* TanatolebTan erTad adgenen da SeZlebisdagvarad axorcieleben garemos dacviT martiv proeqtebs

geo: IX. 4. moswavle ikvlevs garemo faqtorebis zegavlenas janmrTelobaze da msjelobs mdgradi ganviTarebis mniSvnelobis Sesaxeb.

* moiyvans lokalur da globalur garemoze adamianis zegavlenis magaliTebs da gamoTqvams varauds SesaZlo Sedegebis Sesaxeb.

* dagegmavs ekologiurad sufTa garemos SesanarCunebel RonisZiebebs

* moiyvans magaliTebs da gansazRvravs adamianis aqtivobas xelovnur garemos SeqmnaSi

* ganasxvavebs garemosTan adamianis saziano sasargeblo qmedebebs

* TanaklaselebTan erTad monawileobs garemoSi qcevis wesebis SemuSavebaSi

gamomuSavebuli

unar-Cvevebi:

* garemoze pasuxismgeblobisa da zrunvis unari;

* informaciis mopovebisa da organizebis unari;

* kvlevisa da gaanalizebis unari;

* komunikaciis, TanamSromlobisa da SemoqmedebiTobis unari

Tanamimdevroba

1) rolebis gaTamaSebisaTvis Sesaferisi garemos Seqmna: 2 wuTi

Mrgvali magidis irgvliv moswavleTa dasxdoma. musikaluri foni. “himni quTaisze”,  saTvalsaCino adgilze “BSEC”  organizaciis droSa. magidebze wevri qveynebis droSebi da mikrofonebi

2) rolebis ganawileba: 5 wuTi

siuJeti: simpoziumi tardeba quTaisis 36-e skolaSi, monawileobas Rebulobs bisekis qveynebis moswavleebi, romlebic ganixilaven Temas “Savi zRva Cvenicaa....” prezentaciisaTvis 7 sakvanZo sakiTxze gamovlen 7 sxvadasxva qveynidan warmomadgeneli

3) gaTamaSeba: 15 wuTi

Simpoziums xsnis saqarTvelos warmomadgeneli, romelic aseve monawileebs Seaxsenebs msvlelobis programas da mimdinareobas. saubars agrZelebs TurqeTis warmomadgeneli, romelic kompiuteruli masalis CvenebiT Savi zRvis warmoSobas ganixilavs, ukrainis warmomadgeneli mdebareobas, saberZneTis warmomadgeneli fskeris reliefze gaamaxvilebs yuradRebas. prezentacia grZeldeba isev slaid-SouTi,rac asaxavs Savi zRvis ekonomikur,satransporto,industriul,turizms,mcenareTa cxovelTa samyaros.

4) diskusia. 15 wuTi

Semdeg etapze diskusia iwyeba Savi ZRvis ekologiur problemebze. dafaze gakrulia adamianis Sav zRvaze zemoqmedebis wyaroebis sqema. paralelurad kompiuteriT Cans dabinZurebis fotoebi. masala momzadebuli aqvT azerbaijanis da rumineTis warmomadgenlobas. imarTeba kiTxva pasuxi. 1. ra reaqcia gagiCndaT roca moismineT Savi zRvis amdeni problema? 2. romeli problemaa mniSvnelovani da ratom? 3. Tqven rom mogandoT problemis gadaWra riT daiwyebdiT? 4. ras eliT?

kamaTSi erTveba albaneTisa da somxeTis warmomadgenlebi, romlebic ganixilaven Savi zRvis dacvis RonisZiebebis. iqmneba martivi proeqtebi da gaegzavneba “BSEC”-is organizacias

5) Sejameba 5 wuTi

daskvniT nawilSi Sejamdeba mTeli gakveTili da kidev erTxel gamoikveTeba Savi zRvis dacvis mniSvneloba. iwyeba ukukavSiri:

    maswavlebeli svams aseT kiTxvebs:

·        ras gaarTves kargad Tavi

·        ra iyo diskusiis susti mxare da ras gaakeTeben SemdgomSi ukeTesi Sedegebis misaRebad

Sefaseba:

  3 wuTi

maswavlebeli akeTebs, rogorc ganmsazRvrel ise ganmaviTarebel  Sefasebas. diskusia da prezentacia Sefaseba Sesabamisi cxrilebiT, romelic TvalsaCino adgilzea garkveuli. moswavleebi axdenen aqtiur moswavleTa urTierT Sefasebas sityvierad.

saskolo menejmenti

teqnika da instrumentebi:

dafa, feradistikerebi, markerebi, formatebi, proeqtori, sademonstracio dafa.

saganmanaTleblo resursi

informaciis wyaro: IX klasis saqarTvelos geografia. avtori kereseliZe,bliaZe.

www.blackseawave.com.

 


Georgian

Creative Commons License