cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

რა ენაზე შეიძლება დაველაპარაკოთ უცხო პლანეტელებს

by gegechkorilela — last modified 2011-10-16 15:19 Share

გაკვეთილის მთავარი თემა

რა ენაზე შეიძლება დაველაპარაკოთ უცხოპლანეტელებს

სწავლების საფეხური/მოსწავლეთა პროფილი

მე–8 კლასი, 23 მოსწავლე

გაკვეთილის მნიშვნელობა/აქტუალობა

დანახვა იმისა, რომ ეს თეორემა ამარტივებს ისეთ პრაქტიკულ გამოთვლებს, როგორიცაა

მართკუთხა სამკუთხედის ფორმის მიწის ნაკვეთის ზომების დადგენა და ფართობის გამოთვლა; პითაგორას თეორემა იძლევა საშუალებას შეძლონ პრაქტიკულად, კუთხის მზომი ხელსაწყოების გარეშე, ააგონ მართი კუთხე .თეორემის დამტკიცებით გაიწაფონ მსჯელობა–დასაბუთების ხერხებსა და მეთოდებში. დადგენა იმისა, რომ ,,მათემატიკა,–ეს არის ენა.“

გაკვეთილის მიზნები და შედეგები

პითაგორას თეორემის შესწავლა, პრობლემის გადაწყვეტის უნარის ჩამოყალიბება; ურთიერთთანამშრომლობის, დიალოგის, ახალი ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარ–ჩვევის განვითარება;  საკუთარი შეხედულებებისა და დამოკიდებულებების გამოხატვა (დასკვნა იმისა, რომ ,,მათემატიკა– ეს არის ენა“).

 მათ.VIII.9 მოსწავლე პოულობს ფიგურის ან/და მისი ელემენტების ზომებს. მათ.VIII.10.მოსწავლე ასაბუთებს გეომეტრიული დებულებების მართებულობას.

წინასწარი ცოდნა

სამკუთხედების მსგავსება, კუთხის კოსინუსი, პროპორციის თვისება, კვადრატის ფართობის გამოსათვლელი ფორმულა.

შეფასების საგანი და პროცედურები

საგაკვეთილო პროცესში ჩართულობა, მსჯელობა–დასაბუთება, ჯგუფური მუშაობა, პრეზენტაცია, დისკუსიაში მონაწილეობა.  განმავითარებელი შეფასება შეფასებას ვახდენ შეფასების რუბრიკით.

სასწავლო მასალა და ტექნიკური რესურსები

VIIIკლასის გეომეტრიის  სახელმძღვანელო ( ვ. გოგიშვილი, ვ. ვეფხვაძე...), გ. ჩაჩანიძის  ,,ანბანთქება“, ვ. კოპალეიშვილი ,,მოგზაურობა რიცხვთა სამყაროში“, ბარათები, პროექტორი, ინტერნეტი.  

გაკვეთილის მსვლელობა და საკლასო მენეჯმენტი

საგაკვეთილო დროის განაწილება:                   

 1. შესავალი –1წთ.                                   

2.ჯგუფების ფორმირება–2წთ. 

 3.გონებრივი იერიში– 3წთ.        

4.დავალების განაწილება– 1წთ.                           5.  ჯგუფების მუშაობა დავალების შესასრულებლად–  12წთ.                                  

  6. პრეზენტაცია–10წთ. 

 7. დისკუსია–  6წთ.                                       8.წვდომა–7წთ. 

9.შეჯამება– 2წთ. 

10.შეფასება–  1წთ. 

11. საშინაო დავალების მიცემა–  1წთ.  გაკვეთილის მსვლელობა:

  1. გაკვეთილი იწყება მასწავლებლის შესავალი საუბრით– მინდა გაგაცნოთ დიდი მეცნიერის იოჰან კეპლერის სიტყვები:  ,,გეომეტრია ორ საუნჯეს ფლობს: ერთი მათგანი პითაგორას თეორემაა, მეორე– მონაკვეთის საშუალო და კიდურა შეფარდებით გაყოფა. პირველი შეიძლება ოქროს საწყაოს შევადაროთ, მეორე კი უფრო ძვირფას ქვას მოგვაგონებს“. ჩვენ დღეს ერთერთ მათგანს–პითაგორას თეორემას გავეცნობით(ეკრანზე ჩანს პითაგორას სურათი).                                         2.მაგიდაზე მოთავსებულია ბარათები, რომლის ერთ (დაფარულ) მხარეზე დახაზულია სამკუთხედები, წრეწირები და კვადრატები. ვთხოვთ მოსწავლეებს აიღონ თითო ცალი ბარათი და შესაბამისად დაიკავონ ადგილები(საჭიროების შემთხვევაში მასწავლებელი არეგულირებს ჯგუფების ჯგუფების შემადგენლობას).ასე იქმნება სამი ჯგუფი: ,,სამკუთხედები“, ,,წრეწირები“ და ,,კვადრატები“. 

     3. ვთხოვ ჯგუფებს: იქნებ მოძებნონ რაიმე დამოკიდებულება მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებს შორის. ისინი შეუზღუდავად გამოთქვამენ საკუთარ აზრებს. სულაც არ არის მოსალოდნელი, რომ მათი პასუხები ზუსტი იქნება, მაგრამ ვიცავთ პრინციპს: ,,ყველა აზრი მისაღებია“.

     4. იმისათვის, რომ გავარკვიოთ რა დამოკიდებულება არსებობს  მართკუთხა სამკუთხედის გვერდებს შორის, გავეცნოთ სახელმძღვანელოში მოცემულ ტექსტს: პარაგრაფი 7– პითაგორას თეორემა და შემდგომ გთხოვთ ,,სამკუთხედებმა“ ისაუბროთ ტექსტის იმ ნაწილზე, სადაც სამკუთხედების მსგავსებაა დამტკიცებული. ,,წრეწირებმა– დაამტკიცეთ პითაგორას თეორემა, ხოლო ,,კვადრატებმა“, გაგვაცანით თეორემიდან გამომდინარე შედეგები.

        5.ჯგუფები მუშაობენ დავალების შესასრულებლად (მასწავლებელი ყურადღებით ადევნებს თვალს მათ მუშაობას).

        6. ჯგუფების თითო წარმომადგენელი ისაუბრებს დაფასთან მისი ჯგუფისთვის მიცემულ დავალებაზე. მოსწავლეები უსმენენ ყურადღებით, ინიშნავენ  მათთვის მიუღებელ ან საინტერესო მოსაზრებებს.

        7. შემდგომ იწყება დისკუსია, საჭიროების შემთხვევაში ერევა მასწავლებელი და აძლევს სწორ მიმართულებას, რათა მოსწავლე არ ასცდეს მოცემულ თემას.

       8. დამტკიცებული თეორემის უკეთ აღსაქმელად და მისი პრაქტიკული გამოყენების მიზნით ჯგუფებს ეძლევა სახელმძღვანელოში მოცემული  ამოცანა #6.1(ა), 6.(4) და პროექტორის საშუალებით ლექსი გ.ჩაჩანიძის წიგნიდან ,, ანბანთქება“.  ლექსი ასეთია: ,,კარი მარტივად აღიწერება, ურთიერთმართობ ხაზებით დგება, ამ ასო– ნიშნის რიცხვის გამოთვლას, ბევრი წვალება არ დასჭირდება. გვაქვს სამკუთხედი, მართკუთხა და თანაც ტოლფერდა, გეკითხებიან ფართობის გათვლას, ჰიპოტენუზის სიგრძის კვადრატი თუ ეტოლება 28 000–ს“.

      მოკლედ წარმოადგენენ ამოხსნილ შედეგებს. ამოცანა 6.1(ა)–ს პასუხს 3, 4, 5, ვწერ დაფაზე და ხაზს ვუსვამ, რომ სამკუთხედის გვერდების სიგრძეები სამი მომდევნო ნატურალური რიცხვითაა გამოსახული, და, რომ ამ რიცხვებს პითაგორას რიცხვებს, ხოლო ასეთი სიგრძის გვერდების მქონე სამკუთხედს პითაგორას სამკკუთხედს უწოდებენ.

      მასწავლებელი: მინდა მოგითხროთ ერთი საინტერესო ეპიზოდი– ჩვენ, დედამიწელებს, მუდმივად გვაინტერესებს არის თუ არა სიცოცხლე სხვა პლანეტაზე და თუ არის, მაშინ განვითარების რა დონეა იქ. და აი, ამ თემაზე არსებობს  ფანტასტიკური რომანი, სადაც აღწერილია ასეთი რამ: თითქოსდა დედამიწაზე უცხო პლანეტიდან მიიღეს სიგნალი 3, 4, 5. როგორ ფიქრობთ, იმის გასარკვევად, ეს შემთხვევით აღებული ნატურალური რიცხვებია თუ სხვა რაღაცას ნიშნავს როგორი სიგნალის გაგზავნა იქნებოდა საპასუხოდ უკეთესი?

         მოსწავლეთა პასუხი: იქნებ ამ რიცხვების კვადრატები?

        მასწავლებელი: დიახ, დედამიწელებმა უპასუხეს სიგნალით 9, 16. რის პასუხადაც მიიღეს სიგნალი 25. და მესმის მოსწავლეთა შეძახილები: ე. ი. უცხო პლანეტელებისათვის ცნობილი ყოფილა პითაგორას სამკუთხედი დან პითაგორას რიცხვები.

      და კეთდება დასკვნა,რომ ორი პლანეტის წარმომადგენლები ერთმანეთს დაელაპარაკნენ ყველასათვის გასაგები ენით– მათემატიკის ენით (ამავე დროს ეკრანზე ჩანს სიტყვები: ,,ბუნება ლაპარაკობს მათემატიკის ენით, ამ ენის ასოებია სამკუთხედები, წრეწირები, წრეები და ა.შ.“).

      ხდება შეჯამება– მსჯელობენ რა მოეწონათ, რის შეცვლას ისურვებენ შემდგომში და ა. შ.

        10. მოსწავლეები აფასებენ: ა) თავის მუშაობას ჯგუფში, ბ) თავისი ჯგუფის მუშაობას, გ) სხვა ჯგუფების მუშაობას.

        11. საშინაო დავალებად ეძლევათ:                             ა) სახელმძღვანელოში მოცემული ამოცანა№6.1(ბ, გ), 6.2, 6.3, 6.5.

      ბ) წაიკითხონ ვ. კოპალეიშვილის ,,პითაგორას სკოლა“ წიგნიდან ,,მოგზაურობა რიცხვთა სამყაროში“.

    გ) შეეცადონ ინტერნეტში მოძებნონ პითაგორას თეორემის დამტკიცების სხვა გზა .(დავალების ეს პუნქტები ჩანს ეკრანზე).


Georgian

Creative Commons License