cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

თორნიკე ერისთავი

by nino balanchivadze — last modified 2011-01-09 03:16 Share
გაკვეთილის თემა საქართველო და ბიზანტია X საუკუნეში - თორნიკე ერისთავი
სკოლა, სწავლების საფეხური და კლასი 173-ე საჯარო სკოლა
საბაზო VII კლასი
ინტეგრირებული საგნები მასწავლებლების სახელი, გვარი
1.ქართული ნინო ბალანჩივაძე
2.ისტორია ლია ებანოიძე
მოსწავლეთა რაოდენობა 22 მოსწავლე
განსაკუთრებული მიდგომების საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა რაოდენობა და პროფილი
არა
გაკვეთილის სასწავლო მიზნები (საგნების მიხედვით)
ქართული
1.წარმოადგენს უცნობი ინფორმაციის შემცველ ტექსტებს;
2.წაიკითხავს სხვადასხვა ტიპის ტექსტებს;
3.გამოხატავს და ხსნის საკუთარ დამოკიდებულებას მათ მიმართ;
4.გამოიყენებს კითხვის მიზნის შესაბამის სტრატეგიებს.
ისტორია
1.დააკავშირებს მოვლენებსა და ფაქტებს ისტორიულ ეპოქასთან;
2.ინფორმაციის მოსაპოვებლად მოიძიებს და წაიკითხავს სხვადასხვა ისტორიულ წყაროს;
3.იმსჯელებს პოლიტიკური მოღვაწის მნიშვნელობაზე ქვეყვის ისტორიაში
ეროვნული სასწავლოგეგმით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი/ ინდიკატორები
ქართ. VII. 1. მოსწავლე ისმენს უცნობი ინფორმაციის შემცველ ტექსტებს დაწარმოადგენს ზეპირ ინფორმაციას აუდიტორიის წინაშე.
მოიძიებს ან საგანგებოდ ქმნის შესაფერის ვიზუალურ მასალას (პლაკატს, სქემას ან რაიმე სხვა თვალსაჩინოებას);
ქართ. VII. 7. მოსწავლე კითხულობს სხვადასხვა ტიპის ტექსტებს; გამოხატავს და ხსნის საკუთარ დამოკიდებულებას მათ მიმართ.
აფასებს პერსონაჟების მოქმედებას: ახასიათებს მათ საქციელისა და მეტყველების მიხედვით;
ქართ. VII. 10. იყენებს კითხვის მიზნის შესაბამის სტრატეგიებს.
მოიძიებს საჭირო ინფორმაციას მისთვის საინტერესო თემებზე სხვადასხვა წყაროში (ენციკლოპედიები, ლექსიკონები, წიგნები, ინტერნეტი).
ისტ. გეოგრ. VII. 1. ესმის წელთაღრიცხვის სისტემა; აკავშირებს ისტორიულ მოვლენებსა და ფაქტებს შესაბამის ისტორიულ ეპოქებთან
ასახელებს იმ საუკუნესა და ათასწლეულს, რომელსაც მიეკუთვნება კონკრეტული თარიღი;
ისტ. გეო. VII. 2. მოსწავლე ინფორმაციის მოსაპოვებლად კითხულობს სხვადასხვა ისტორიულ-გეოგრაფიულ საშუალებებს
გეოგრაფიული და ისტორიული ინფორმაციის ინტერპრეტაციას ახდენს ფოტოების, ცხრილების და რუკების გამოყენებით;
ისტ. გეო. VII. 8. მოსწავლე მსჯელობს პოლიტიკური მოღვაწის მნიშვნელობაზე ქვეყნის ისტორიაში.
მოიპოვებს ინფორმაციას (სახელმძღვანელოსა და დამატებითი ლიტერატურის საშუალებით) ერთ-ერთი ქართველი მეფის შესახებ და წერს თემას, რომელშიც საუბრობს მის მიერ ჩატარებული რეფორმების მიზეზებსა და შედეგებზე;
თანმიმდევრობა
(აქტივობა და დრო)
1.გონებრივი იერიში-დრ 3 წთ.
• ჩამოთვალეთ პერსონაჟები;
• რომელი პერსონაჟი შეიძლება იყოს ისტორიული და რომელი – გამონაგონი?
• ვინ მართავდა მაშინ ბერძენთა სახელმწიფოს?
• როგორ ახასიათებს სევისტოფერი საქართველოს
• როგორ ახასიათებს სევისტოფერი საბერძნეთს?
2.პრაქტიკული დავალება 15 წთ.
•მოიძიეთ ვებ-გვერდის ჰტტ://წწწ გოოგლე.გე დახმარებით ჩამოთვლილი პერსონაჟების შესახებ ინფორმაცია;
1.თორნიკე ერისთავი;
2.ბარდა სკლიაროსი;
3.იოანე მთაწმინდელი;
4.დავით კურაპალატი
5.ბიზანტია Xსაუკუნეში;
6.საქართველო Xსაუკუნეში
7.არსენ კათალიკოსი;
8.საქართველო XIX საუკუნეში;
9.ათონის მთაზე ქართველთა მონასტრის აგების ისტორია და პოემაში გადმოცემული ამბავი;
10.ათონის მთაზე მოღვაწე ქართველი ბერები
•ჩამოთვლილი (გამოგონილი ან ისტორიული) პერსონაჟებიდან დაახასიათეთ ერთ-ერთი და ცხრილის სახით წარმოადგინეთ, რატომ თვლით ამა თუ იმ პერსონაჟს ისტორიულ ან გამოგონილ პერსომაჟად
( პერსონაჟები ისე გადანაწილდეს, რომ ერთი და იგივე პერსონაჟი არ დაახასიათოს წყვილმა)
3.პრეზენტაცია-22 წთ.
4.კომენტარი, რეკომენდაციები - 5 წთ

ცხრილის ნიმუში

პერსონაჟი ისტორიული პირია, რადგან. . . . გამოგონილი პერსონაჟია,
რადგან. . . . .

შეფასება მიმდინარე საკლასო დავალება

• წყვილში მუშაობა

N
N კრიტერიუმი ქულები კომენტარი

2 1 0
1 ჩართულობა
2 თანამშრომლობა
3 ეთიკური ნორმები
4 კომპიუტრეთან მუშაობა
5 დრო 20 წთ.
22 წთ.
22 წთ. ზევით

6 ჯამი


პრეზენტაცია
N კრიტერიუმი ინდიკატორი ინდიკატორის შესაბამისი ქულა მიღებული ქულა
1 პრეზენტაციისვიზუალური
მხარე მოუწესრიგებელია, ვიზუალური მასალა ნაკლებად შეესაბამება პრეზენტაციის შინაარსს 1
მეტ-ნაკლებად მოწესრიგებულია, ვიზუალური მასალა ზოგადად შეესაბამება პრეზენტაციის შინაარსს
2
მოწესრიგებულია, ვიზუალური მასალა ზუსტად შეესაბამება შინაარსის ყველა ცომპონენტს 3
2 მეტყველება უჭირს აუდიტორიის წინაშე საკუთარი აზრის გადმოცემა, არ იცავს სამეტყველო ქცევის ენობრივ ნორმებს 1
იყენებს არგუმენტაციის სხვადასხვა ფორმას, გამართულადმეტყველებს,
იცავს ენობრივ ნორმებს
2
3 დავალების შესაბამისობა დავალებას
შეესაბამებამება ნაწილობრივ, მიჰყვება მხოლოდ ზოგიერთ ინსტრუქციას, მოთხოვნის უმრავლესობა არ არის შესრულებული 1
ყველა ინსტრუქცია გათვალისწინებულია,
დავალებასრულყოფილად
არის შესრულებული 2
4 მთლიანი შთაბეჭდილება მიზანი არ არის მიღწეული, მოთხოვნის უმრავლესობა არ არის გათვალისწინებული 1
მიღწეულია გარკვეული მიზანი, მოთხოვნა ზოგადად არის გათვალისწინებული 2
ყველა მიზანი სრულად არის მიღწეული, ყველა მოთხოვნა გათვალისწინებულია

3

საკლასო მენეჯმენტი _
მუშაობა მთელ კლასთან,

წყვილებში მუშაობასაგანმანათლებლო რესურსები
სახელმძღვანელო;
კომპიუტერი- Mიცროსოფტ Oფფიცე ჭორდ 2003.ინკ ( ცხრილი )
ინტერნეტი - ვებ-გვერდები ჰტტ://წწწ გოოგლე.გე;
1.თორნიკე ერისთავი;
2.ბარდა სკლიაროსი;
3.იოანე მთაწმინდელი;
4.დავით კურაპალატი
5.ბიზანტია X საუკუნეში;
6.საქართველო X საუკუნეში
7.არსენ კათალიკოსი;
8.საქართველო XIX საუკუნეში;
9.ათონის მთაზე ქართველთა მონასტერის აგების ისტორია;
10.ათონი მთაზე მოღვაწე ქართველი ბერები;


http://

Creative Commons Attribution-ShareAlike License