cs | de | en | es | et | fi | fr | hu | ka | lt | pl | pt-br | ro | ru | se
Log in     Join

Activity

ინგლისურ---- -_-ქართული ინტეგრირებული გაკვეთილის გეგმა

by მანანა გუმბერიძე — last modified 2012-03-17 16:18 Share

გაკვეთილის  გეგმა

 

თარიღი: 27.10.2011

გაკვეთილის  თემა

მშვიდობის მნიშვნელობა და ომის შედეგები რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომის ფონზე. (გადაღებული გაკვეთილი)

სწავლების საფეხური/ დისციპლინა ან ინტეგრირებული საგნების დასახელება/მასწავლებლების სახელები:

მე-7 კლასი  

  ინტეგრირებული გაკვეთილი

1.       ინგლისური ენა - მანანა გუმბერიძე

2.       ქართული ენა - მირანდა ლომოური

მოსწავლეთ არაოდენობა

28 მოსწავლე  -  15 ვაჟი და 15 გოგონა.

მიზნებიდა ამოცანები

1.          ინგლისური ენა

თემატიკასთან დაკავშირებული ლექსიკის გაცნობა-სწავლება; ენობრივი უნარ-ჩვევების გაუმჯობესება- Reading , listening and speaking skills.

გუნდური მუშაობის ჩვევების გამომუშავება და თავისუფალი აზროვნების განვითარება.

 

2.                ქართული ენა

წერის სხვადასხვა სტრატეგიების დაუფლება, ტექსტის გააზრებისა და მსჯელობის უნარის განვითარება; ინფორმაციული წყაროებიდან საჭირო ინფორმაციის მოპოვება. 

გაკვეთილის მნიშვნელობა და აქტუალობა

 

წინარე ცოდნა

 

 

 

 

 

ეროვნული  სასწავლოგეგმით განსაზღვრული მისაღწევი შედეგი/ინდიკატორები

გაკვეთილი მნიშვნელოვანია, ვინაიდან თვითონ თემაა აქტუალური. დოკუმენტური მასალისა და ტეგნოლოგიური საშუალებების ფონზე მოსწავლეები უკეთესად დაინახავენ და აღიქვამენ ომის საშიშროებასა და მშვიდობის მნიშვნელობას. გაკვეთილი დაეხმარებათ მათ ცოდნის ინტეგრირებაში.

 

მოსწავლეები დაუფლებული არიან ინგლისური დროების გამოყენებას, აქვთ ელემენტარული ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები, რაც სჭირდებათ ამოცანის შესასრულებლად.

 

1.          ინგლისური ენა

 გაკვეთილისბოლოსმოსწავლეებსეცოდინებათ თემატიკასთან დაკავშირებული ლექსიკა; ახსნიან ომის გამომწვევ მიზეზებსინგლისურად,  გაანალიზებენ, პრობლემასდა გააუმჯობესებენ ენობრივ უნარ-ჩვევებს - Reading , listening and speaking skills.

უცხ.ს. I. 2. ( მოსმენა ) მოსწავლეს შეუძლიამარტივიმითითებებისა და სავარჯიშოს ინსტრუქციების მოსმენა და გაგება.

უცხ.ს. I.3. (მოსმენა)  ოსწავლეს შეუძლია ნაცნობ თემატიკაზე აგებული მცირე ზომის ტექსტის (დიალოგის/მონოლოგის) მოსმენა და გაგება.

უცხ.ს.I.12. (კითხვა) მოსწავლეს შეუძლია მცირე ზომის თხრობითი ტექსტის წაკითხვა და გაგება.

უცხ.ს.I.22. (ლაპარაკი) მოსწავლე ფლობს ელემენტარულ ფონოლოგიურ უნარ-ჩვევებს და იყენებს მათ.

უცხ.ს. I.23. (ლაპარაკი) მოსწავლეს შეუძლია მარტივ ინტერაქციაში მონაწილეობა.

 2.ქართული ენა

გაკვეთილისბოლოსმოსწავლეებს ეცოდინებათ წერის სხვადასხვა სტრატეგიები; შეძლებენ ტექსტის გააზრებასა და მსჯელობას და ასევე ინფორმაციის მოძიებას.

საკლასო მენეჯმენტი/ გაკვეთილის თანმიმდევრობა

2.    ინგლისური ენა (იწყებს ინგლისურის პედაგოგი)

0. Warm-up - მასწავლებელი საუბრობს ომის კატასტროფულ შედეგებზე და მშვიდობის მნიშვნელობაზე.2-3 წთ.

1. Vocabulary  Presentation

Activity 1 - მასწავლებელი იყენებს გონებრივ იერიშს - როგორ შევქმნათ უფრო მშვიდობიანი სამყარო? - მოსწავლეები გამოხატავენ თავიანთ მოსაზრებებს. შემდეგ მასწავლებელი სთავაზობს მათ slideshows და უჩვენებს, თუ რას ფიქრობს ამ თემაზე ხალხთა უმეტესობა. მოსწავლეები კითხულობენ მათ და ადარებენ თავიანთ მოსაზრებებს. Slideshows-ს ფონზე მასწავლებელი აკეთებს ახალი სიტყვების პრეზენტაციას. მასწავლებელი უკავშირებს თემას სახელმძღვანელოდან - Unit 12-ს კითხვების გამოყენებით- რა უნდა გავაკეთოთ იმისათვის რომ შევქმნათ მშვიდობიანი სამყარო? 5 წთ.

Activity 2 - მასწავლებელი უჩვენებს მოსწავლეებს ომის სურათებს (slideshow) და მოსწავლეები საუბრობენ თავიანთ გრძნობებეზე ომის თემასთან დაკავშირებით. 5 წთ.

1.    Controlled Practice

Activity 3 - მასწავლებელი უჩვენებს მათ დოკუმენტურ ფილმს ინგლ. ენაზე 2008 წლის აგვისტოს ომის თემაზე. შემდეგ აძლევს ინსტრუქციას და არიგებს handout-ებს, აძლევს დროის ლიმიტს- 3 წუთს silent reading-ისთვის. ე. წ. Skimming-ისთვის რათა უპასოხონ კითხვებს და გაანალიზონ ტექსტი აგვისტოს ომის შესახებ. 7 წთ.

2.       Freer Practice

Activity 4 - მასწავლებელი ცოდნის გადამოწმების მიზნით აკეთებინებს მოსწავლეებს ე.წ.word matching-ს ჯგუფურად - თამაში სიტყვების დაკავშირებაზე და შემდეგ ინდივიდუალურად დაფაზე. 8 წთ

 

2. ქართული ენა ( აგრძელებს ქართულის პედაგოგი)

ჯგუფში განაწილებული თემების პრეზენტაცია;

I ჯგუფი - მხატვრული ესე 3 წთ

II ჯგუფი -დოკუმენტური მასალა 3 წთ

III ჯგუფი - ინტერვიუ (ომში მონაწილე მოხალისეებთან) 3 წთ.

IV ჯგუფი - პარალელი ლევან გოთუა (უგზო ქარავანი) 3 წთ

კითხვა-პასუხის რეჟიმით მოსწავლეებმა შეაჯერეს საკუთარი ნამუშევრები. გააკეთეს ინტეგრირებულად ინგლისურად და ქართულად მომზადებული პოსტერის პრეზენტაცია - ‘აგვისტოს ომი’ 3 წთ

3.                ინგლისური ენა( აგრძელებს ინგლის. პედაგოგი)

Activity 5 - მასწავლებელი გაკვეთილს ამთავრებს მაიკლ ჯეკსონის ცნობილი სიმღერით ომისა და მშვიდობის თემაზე - We Are the Children... იმ იმედით რომ ომი აღარ იქნება. მათ ურიგდებათ ჰენდაუტები სტროფებად დაჭრილი სიმღერის ტექსტით, მოსწავლეები აფრიალებენ თავიანთ ტექსტებს მოსმენისთანავე და მღერიან. 2-3 წთ.

შეფასება

1. ინგლისური ენა

განმსაზღვრელი შეფასება ჯგუპური და ინდ. მუშაობის მიხედვით. შეფასება სტანდარტის კრიტერიუმების მიხედვით; განმავითარებელი კომენტარი, მსჯელობის უნარი.

2. ქართული ენა   თვითშფასების კითხვარი; შეფასება პრეზენტაციის კრიტერიუმების მიხედვით; განმავითარებელი კომენტარი, მსჯელობის უნარი

საგანმანათლებლო რესურსები

 

 

1.   ინგლისური ენა   - კომპიუტერი (ე.წ. ლეპტოპი). პროექტორი (slideshow კომპიუტერული პროგრამა powerpoint- ის გამოყენებით), სახელმძღვანელო, დაფა, handout-ები, cards-ბარათები word matching-ისთვის და სიმღერის ტექსტისთვის.  CD. პოსტერი, video - 5 Days of August

2.   ქართული ენა - დაფა, საწერ-კალამი, ფურცლები, პოსტერი

 

 


English

Creative Commons License